28 September 2014

ARE YOU READY FOR YOUR HOLLIDAY?

ប្រសិនបើអ្នកមានពេលវេលាដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសម្រាប់មើលជីវិតពិតរបស់ប្រជាជននៅជនបទជាមួយ beautyful ពេលថ្ងៃលិចនោះ។
If you have free time you join with our company for see the real life of the peoples at the countryside with the beautyful sunset.
http://www.cambodiaquadbike.com/ 
당신은 자유 시간이 있다면으로 beautyful 일몰과 함께 시골에있는 사람들의 실제 생활을 참조하십시오 당신은 우리의 회사에 가입 할 수 있습니다.

 如果你有空闲时间你加入我们公司看到了人民的现实生活中,在与beautyful日落农村。

 如果你有空閒時間你加入我們公司看到了人民的現實生活中,在與beautyful日落農村。

 หากคุณมีเวลาว่างที่จะเข้าร่วมกับ บริษัท ของเราเห็นชีวิตจริงของประชาชนในชนบทที่มีการชมพระอาทิตย์ตกที่สวย

旅行の準備はできましたか?
もし、あなたに時間があったら、美しい日没や地域の人々の暮らしに触れることができる私どもの会社ツアーにぜひ参加してください。
注意:類似のショップが数件ありますので、当社にお申し込みの際は、URLや電話番号を良くお確かめください。
特にSKYPEのIDでは類似した当社ではないアカウントがあります。ご注意ください。

22 September 2014

Pchum Ben Festival

Many of Cambodian peoples they go to pagoda around 15 day for the Pchum Ben day.
wikipedia(Pchum Ben)

プチュンバンは日本のお盆の風習と同じです。 旧暦10月末日に15日間も行われます。
お寺参りやお墓参りをしますが、自宅内と自宅前の道路に立派な食事を準備して、ご先祖が帰宅するのを待ち、ご先祖様が天からお戻りになると一緒に食事をします。
そして、イミテーションですが金の延べ棒やお金など色々な物を燃やしてご先祖様に差し上げ、爆竹を鳴らしたりします。
カンボジア人の仏教徒はとても信心深く、この時期に来られますとカンボジア人の仏教感を感じることができます。

15 September 2014

Quad Bike Camping

Please come and join with Cambodia quad bike camping.
http://www.cambodiaquadbike.com/
カンボジアクアッドバイクでは、クアッドバイクで大自然の中キャンプができるメニューを開始しました。ガイド付きで安心です。

06 September 2014

PUB STREET

Pub Street is the popular place for the the tourists and local peoples shopping at night markets, many popular bar and restaurant nearby there.
シェムリアップのパブストリートは、観光客が楽しめる有名な場所です。ナイトマーケットや有名なバー、レストランがたくさんあります。

02 September 2014

THE ROYAL PALACE OF CAMBODIA

ព្រះបរមរាជវាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានភាពស្មុគស្មាញរវាងដំណាក់ស្រីស្នំនិងភិលាងដែលនៅជាប់ដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រនាអតីតកាល។បច្ចុប្បន្នដំណាក់របស់ស្រីស្នំភិលាងនិងពូកនាដកានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបាន បាត់បង់​ដោយសល់ត្រឹមតែដំណាក់ដែលសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ។
ព្រះបរមរាជវាំងនេះមានឈ្មោះដើមថា"ព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខសិរីមង្គល"។
វាំងនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើអតីតបន្ទាយកែវ។នាឆ្នាំ 1860​បន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមបាន ផ្លាស់រាជធានីពីរាជវាំង ក្រុងឧត្តុង្គទៅភ្នំពេញនៅពាក់កណ្តាលសវត្សន៍ទី19។រាជវាំងនេះសង់បែរ
មុខទៅទិសខាងកើតមានច្រាំងទន្លេនៅខាងមុខដែលមានទឹកទន្លេសាបនិង
ទឹកទន្លេមេគង្គហូរបុកគ្នាបំបែកជាបួនដែលគេនិយមហៅថាទន្លេ4មុខរឺ
ទន្លេចតុមុខ។អំឡុងឆ្នាំដែលប្រទេសកើតមានភាពចលាចល
ព្រះរាជវាំងនេះត្រូវបានបិទទ្វា​ហើយគ្រប់គ្រង ដោយពួកខ្មែរក្រហម។
The Royal Palace in Phnom Penh, Cambodia , is a complex building which serves as the royal residence of the king of Cambodia. The King of Cambodia have occupied it since it was built in 1860s, with a period of absence when the country came into turmoil during and after the reign of the Khmer Rouge.The palace was constructed after King Norodom relocated the royal capital from Oudong to Phnom Penh in the mid-19th century. It was gradually built atop an old citadel called Banteay Kev. It faces towards the East and is​ situated at the Western bank of the cross division of the Tonle Sap River and the Mekong River called​ Chaktomuk.

プノンペンにある王宮です。国王の宮殿として内部は複雑な建物になっています。1860年代に建築されました。
戦乱で国王不在の時期もありましたが、建物は残されました。トンレサップ川とメコン川の西部に建てられています。